Politichie

Reuniunea Grupului de Lucru Contencios UE

Comunicat de presaReuniunea Grupului de Lucru Contencios UE – 13 iunie 2013

Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, subsecretar de stat în cadrul MAE, Răzvan-Horaţiu Radu, a coordonat, joi 13 iunie 2013, la sediul Infoeuropa, a doua reuniune trimestrială a Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE).

În deschiderea reuniunii, Agentul Guvernamental a făcut o prezentare a activităţii de reprezentare desfăşurate în perioada februarie – iunie 2013.

În acest context, au fost trecute în revistă hotărârile preliminare pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în care România a transmis observaţii.

Hotărârile pronunţate de instanţa UE în cauzele C-254/11, Shomodi şi C-212/11, Jyske Bank Gibraltar au fost în sensul observaţiilor formulate de Guvernul României.

În cauza C-254/11, Shomodi, Curtea a fost chemată să se pronunţe asupra interpretării Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen. Instanţa UE a arătat că titularul unui permis de trecere locală a frontierei eliberat în temeiul regimului specific micului trafic de frontieră instituit prin regulament trebuie să aibă posibilitatea, în limitele prevăzute de acest act normativ UE și de acordul bilateral adoptat pentru aplicarea sa încheiat între țara terță al cărei resortisant este și statul membru vecin, pe de o parte, să circule liber în zona de frontieră timp de trei luni în cazul în care șederea sa nu este întreruptă și, pe de altă parte, să beneficieze de un nou drept de ședere de trei luni după fiecare întrerupere a șederii sale.

În cauza C-212/11, Jyske Bank Gibraltar, Curtea a arătat că Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului nu se opune reglementării unui stat membru care impune instituţiilor de credit să comunice informaţiile solicitate în temeiul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului direct unităţii de informaţii financiare a acestui stat, atunci când instituţiile respective îşi desfăşoară activităţile pe teritoriul naţional în regim de liberă prestare a serviciilor, în măsura în care această reglementare nu compromite efectul util al directivei menţionate, precum şi al Deciziei 2000/642/JAI privind modalităţile de cooperare între unităţile de informaţii financiare ale statelor membre în privinţa schimbului de informaţii.

De asemenea, Agentul Guvernamental a prezentat concluziile reuniunii anuale a agenţilor guvernamentali ai statelor membre UE, care a avut loc pe 10 mai 2013, la Dublin şi în cadrul căreia au fost abordate aspecte legate de reprezentarea înaintea CJUE şi modalitatea în care Comisia aplică prevederile din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitoare la sancţiunile pecuniare aplicate în cazul necomunicării măsurilor naţionale de transpunere a directivelor UE.

În cadrul reuniunii, domnul Răzvan-Horaţiu Radu a subliniat importanţa cooperării interinstituţionale şi a încurajat instituţiile participante să identifice atât acţiunile directe, cât şi cererile preliminare (ale instanţelor altor state membre UE) în care este oportună formularea unei cereri în intervenţie a României, respectiv a unor observaţii scrise. În acest sens, interesul instituţiilor de linie este decisiv.

În cadrul reuniunii, a fost realizată o prezentare a efectelor hotărârilor preliminare pronunţate de Curtea de Justiţie, a aplicaţiei e-Curia şi a fost agreată noua metodologie de reprezentare a României înaintea CJUE şi a Curţii AELS.

 Informaţii suplimentare

Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE) este un grup interministerial permanent format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor, dar şi ai altor instituţii ale administraţiei publice.

GLCUE dezbate probleme orizontale privind reprezentarea României înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, identifică soluţii pentru îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale în această materie şi analizează implicaţiile evoluţiilor recente ale jurisprudenţei instanţelor UE.

GLCUE se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.